Terapiastudio Resonance

Psykofyysinen fysioterapia

Lähdetkö kanssani psykofyysiselle matkalle? Matkalle, jossa kuljen rinnallasi ja autan sinua havainnoimaan aistivaa, kokevaa, oppivaa ja tuntevaa kehoasi, joka toimii sosiaalisessa maailmassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa ja on jatkuvassa muutoksessa. Kehosi kertoo sinulle tarpeistasi, tunteistasi ja pitää sinusta huolta. Se tuo esiin, miten koet ja tunnet kehosi. Siksikin kehosi tarvitsee myös huolenpitoa. Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala. Se sopii sinulle, jolla on esimerkiksi tunnesäätelyn tai keskittymisen vaikeutta, masennus- ja/tai työuupumustaustaa, pitkittynyttä tai toistuvaa kipua, uniongelmaa, vaikeuksia perusliikkumisessa, haasteita oman kehon hahmottamisessa tai kehon hyväksymisessä, traumataustaa tai traumaperäinen stressihäiriö.

Psykofyysisessä fysioterapiassa keskitytään erityisesti keholliseen lähestymistapaan. Kokonaisvaltaiseen käsitykseen ihmisestä, jolla ei ole vain kehoa, vaan joka on kehonsa. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Psykofyysinen fysioterapia perustuu tietoon, jonka mukaan mielen liikutukset eli emootiot vaikuttavat kehon fysiologisiin muutoksiin. Sinunkin kehosi on arvokas ja tarvitsee lempeää huolenpitoa.

Mitä?

Psykofyysinen fysioterapia tukee ihmistä kokonaisuutena hänen senhetkisessä elämäntilanteessaan ja tavoitteet määräytyvät aina olemassa olevien voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.
Psykofyysisessä fysioterapiassa kartoitetaan sinun subjektiivista minäkuvaa erilaisten perusasentojen, kokemusten ja kysymysten avulla. Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti auttaa sinua havainnoimaan yhteyden ajatustesi, tunteidesi, mielikuviesi, tuntemustesi ja kehossa syntyneen liikkeen välillä. Koettu tunne ja tuntemus pyritään ilmaisemaan vuorovaikutuksen sanoin. Vuorovaikutuksessa oleminen onkin oleellinen tekijä psykofyysisessä fysioterapiassa. Vastavuoroinen viestintä on sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa välttämätöntä. Toinen ihminen on ikään kuin peili omille ajatuksille ja tunteille. Viestintä voi olla myös sanatonta – kehonkielellä voi kertoa asioita.

Psykofyysinen lähestymistapa pohjautuu kokemukselliseen oppimiseen, joka mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kehotietoisuudella saavutamme yksilöllistä ja tiedostavaa ryhtiä. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat muun muassa kehonkuvaharjoitteet, rentoutumis- ja vakauttamisharjoitteet, erilaiset rentoutustekniikat, hengitysharjoitukset, terapeuttinen harjoittelu, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet ja toiminnalliset harjoitukset. Mahdolliset kotiharjoitteet luodaan asiakkaan voimavarojen, jaksamisen ja tarpeiden mukaisesti. Harjoitteet voivat sisältää yksinkertaisia mm. hengitykseen, rentoutumiseen, kehon hahmottamiseen ja kivun lievittymiseen johtavia harjoitteita. Hengitystä voi tarkastella tunteiden tulkitsijana tai pieninä fysiologisina reaktioina.

Psykofyysisessä fysioterapiassa tutustut kehomieli-juuriisi ja omiin uskomuksiisi. Uskomuksesi määrittävät pitkälti sen, peitätkö tunteesi vai onko niiden ilmaiseminen sinusta turvallista ja kannattavaa. Matkallasi voit löytää toivon ja merkityksellisyyden oivallustesi ja onnistumistesi avulla.

Sinulle, joka haluat

… tutustua itseesi ja kehittää kehotietoisuuttasi
… löytää sisäisen turvasi
… oppia palautumista ja ymmärtää hermostosi toimintaa
… opetella joutenoloa, kaipaat rentoutta ja lepoa
… kaipaat tilaisuutta hiljentymiselle ja kokea tasapainoisempaa yhteyttä
… vapauttaa sisäisen äänesi

Psykofyysinen fysioterapeutti tarjoaa asiakaskeskeisen lähestymistavan

Psykofyysisen fysioterapian ytimessä on asiakaskeskeinen lähestymistapa, joka huomioi yksilön ainutlaatuiset tarpeet ja tavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntoutusprosessi suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ottaen huomioon hänen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavaransa sekä haasteensa. Asiakaskeskeisyys korostaa vuorovaikutusta ja luottamuksellista suhdetta terapeutin ja asiakkaan välillä, mikä puolestaan mahdollistaa avoimen kommunikaation ja yksilöllisesti räätälöidyn hoidon.

Tässä lähestymistavassa psykofyysinen fysioterapeutti toimii enemmän oppaana kuin auktoriteettina. Terapeutti auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja kehittämään itsehoitokeinoja, jotka tukevat pitkäaikaista hyvinvointia. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Yhteistyö perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, jolloin kuntoutussuunnitelmaa voidaan muokata tarpeen mukaan vastaamaan paremmin asiakkaan edistymistä ja muuttuvia tarpeita. Asiakaskeskeinen lähestymistapa myös tunnustaa sen, että fyysiset oireet voivat olla yhteydessä psyykkisiin tekijöihin kuten stressiin tai ahdistukseen.

Mihin kaikkeen psykofyysinen fysioterapia voi tarjota apua?

Psykofyysinen fysioterapia sopii monille erilaisista vaivoista kärsiville ja se voi olla erityisen hyödyllistä henkilöille, jotka kamppailevat stressin, kroonisten kipujen, masennuksen tai ahdistuksen kanssa. Nykyajan kiireinen elämäntyyli voi johtaa helposti stressiin ja uupumukseen, jotka vaikuttavat sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Psykofyysinen fysioterapia tarjoaa tehokkaita menetelmiä näiden ongelmien hallintaan ja lievittämiseen. Terapeutti voi opettaa erilaisia

harjoitteita, jotka auttavat vähentämään stressiä ja parantamaan kehon ja mielen tasapainoa. Psykofyysisessä fysioterapiassa työvälineinä toimivat mm. erilaiset liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet.

Krooninen kipu taas on monimutkainen ja usein elämänlaatua heikentävä ongelma, joka voi vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Psykofyysinen fysioterapia tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kroonisten kipujen hoitoon, yhdistäen fyysiset harjoitteet ja kehotuntemusharjoitteet kivun hallintaan. Kokonaisvaltainen lähestymistapa kroonisen kivun hoitoon huomioi myös mahdolliset psyykkiset tekijät kuten stressin tai masennuksen, jotka voivat pahentaa kipukokemusta.

Lisäksi psykofyysinen fysioterapia voi tarjota tukea esimerkiksi trauman kokeneille henkilöille tai univaikeuksien kanssa kamppaileville. Psykofyysisessä fysioterapiassa korostetaan turvallisuuden tunteen luomista terapiasuhteessa. Tämä on erityisen tärkeää trauman kokeneiden henkilöiden kohdalla. Univaikeudet taas ovat suhteellisen yleinen ongelma, joka voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kokonaisvaltainen lähestymistapa huomioi mahdolliset psyykkiset tekijät kuten ahdistuksen tai masennuksen, jotka voivat pahentaa univaikeuksia. Psykofyysinen fysioterapia pyrkii tarjoamaan kattavaa tukea univaikeuksien kanssa kamppaileville henkilöille heidän matkallaan kohti parempaa unenlaatua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Psykofyysisen fysioterapian historiaa

Psykofyysisen fysioterapian juuret ulottuvat vuosikymmenten taakse – tarkemmin sanottuna 1900-luvun alkupuolelle – ja sen kehitys on ollut monivaiheista.1900-luvun alkupuolella terveydenhuollossa alettiin kiinnittää enemmän huomiota kehon ja mielen väliseen yhteyteen. Alkuvaiheessa terapiamuoto keskittyi erityisesti sotaveteraanien kuntoutukseen, sillä sodan jälkeiset fyysiset ja psyykkiset traumat vaativat kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Ensimmäiset psykofyysistä fysioterapiaa kehittäneet ammattilaiset olivat usein lääkäreitä ja fysioterapeutteja, jotka havaitsivat, ettei pelkkä fyysinen hoito riittänyt auttamaan potilaita toipumaan täysin. He alkoivat tutkia erilaisia menetelmiä, jotka yhdistivät liiketerapian ja psykologisen tuen. Näihin kuuluivat erilaiset kehotuntemusharjoitteet. Alkuvaiheen tutkimus- ja kehitystyö painotti erityisesti sitä, miten emotionaaliset kokemukset vaikuttavat kehoon ja miten näitä vaikutuksia voidaan lievittää fyysisten harjoitteiden avulla. Tämä holistinen näkökulma alkoi vähitellen saada tunnustusta laajemmin terveydenhuollon kentällä.

Kokonaisuudessaan psykofyysisen fysioterapian alkuvaiheet loivat perustan sille monipuoliselle menetelmien kirjolle, jota nykyään käytetään erilaisten fyysisten ja psyykkisten ongelmien hoidossa. Vaikka ala on kehittynyt huomattavasti vuosikymmenten aikana, sen perusperiaatteet eli kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen sekä kokonaisvaltainen hoito, ovat säilyneet ennallaan.

Psykofyysisen fysioterapian nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Psykofyysinen fysioterapia on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä osana terveydenhuoltoa, ja sen menetelmät ovat laajasti käytössä monissa maissa. Nykytilanteessa psykofyysisen fysioterapian merkitys korostuu erityisesti kroonisten sairauksien, mielenterveysongelmien ja stressin hoidossa. Yhä useammat asiakkaat hakeutuvat juuri psykofyysisen terapiamuodon pariin saadakseen kokonaisvaltaista hoitoa, joka huomioi sekä fyysiset että psyykkiset tarpeet. Tulevaisuuden näkymät psykofyysiselle fysioterapialle ovat lupaavat. Panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen voidaan varmistaa, että kokonaisvaltainen terapiamuoto säilyttää paikkansa yhtenä terveydenhuollon kulmakivenä myös tulevina vuosikymmeninä.

Tutustu myös muihin tarjoamiini palveluihin: ratkaisukeskeiseen nepsy-valmennukseen, psykofyysiseen seksuaalineuvontaan ja -terapiaan, tunnetaitojen ohjaukseen sekä fysioterapiaan. Mikäli sinulla herää lisää kysymyksiä, voit aina olla yhteydessä minuun saadaksesi lisätietoa ja sen jälkeen päättää, aloitammeko yhteistyön.