Terapiastudio Resonance

Lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaus

Tiesitkö, että tunteet, mieli ja keho muodostavat kokonaisuuden, jossa jokainen osa vaikuttaa oleellisesti toisiinsa? Tunteet havahduttavat sinut toimimaan niin, että tarpeesi tyydyttyisivät. Yhteys minuuteen on itsen kokonaisvaltaista kokemista sellaisenaan, kaikkine puolineen, tuntuivat ne miellyttäviltä tai eivät. Kokemus omasta minästä voi olla kapeutunut, jolloin esimerkiksi tunteet ja kehonkieli ohitetaan ja keskitytään vain mielen tuottamiin ajatuksiin ja rationaalisiin selityksiin. Tällöin tunteet jäävät huomioimatta niiden tarvitsemassa muodossa – kehollisesti ja tunnetasolla.


Tunteet ovat ensisijaisesti kehollisia kokemuksia. Ne näkyvät kasvoillamme, eleissämme, kuuluvat puheessamme sanoina ja mielessämme ajatuksina sekä lopulta näkyvät käyttäytymisessämme. Tunteemme luovat ympärillemme tunneilmastoa, joka on näkymätöntä, silti lähes käsin kosketeltavaa energiaa. Omien rajojen tunnistaminen ja vahvistaminen auttavat erottamaan toisten tunteet omistamme. Tunteet ovat monimutkaista aivotoimintaa ja aivoissa onkin tunnesäätelyn hermostollinen perusta.

Mitä?

Tunteesi ovat ensisijaisesti kehollisia kokemuksia ja kaikissa tunnetilanteissa opitut tunnetaitosi ovat läsnä. Hyvät tunnetaidot seuraavat voimavarana ihmissuhteisiin, ne vahvistavat itsetuntoasi ja liittyvät hyvinvointiisi monella tavalla. Tunnetaitojen oppimisen perusta on kokemuksellinen tutkiminen. Heijastavassa vuorovaikutuksessa voit kehittää tunnetaitojasi eri elämänvaiheissa ikääsi katsomatta.


Tunnetaitoja, kuin muitakin taitoja, voi alkaa harjoitella ja vahvistaa missä elämänvaiheessa tahansa. Tunnetaidot ovat tavoittelemisen arvoinen asia. Tunnetaitoja (tunnistaminen, kannattelu, säätely, ilmaiseminen, käsittely ja purkaminen ja lopullinen tavoite voimaantuminen) opitaan harjoittelemalla ja olemalla heijastavassa vuorovaikutuksessa. Ensisijainen väylä avata yhteyttä itseemme kokonaisuutena on tunnekehoyhteys. Menetelminä käytetään hengityksen ja kehon kuuntelua, kehollisuutta ja liikkeellisyyttä, mielikuvitusmatkaa, luovaa tunnetyöskentelyä kuten maalausta, EFT (emotional freedom technique) eli tunteiden vapautustekniikkaa, erilaisia pohdintatehtäviä, keskusteluja ja sanoittamista. Omia ajattelumalleja, kehoa ja tunteita havainnoimalla saa tärkeää tietoa omasta terveydestään, ihmissuhteistaan ja käyttäytymisestään. Tunne-elämä koostuu tavoista asennoitua, kokea ja reagoida tunteisiin ja opituista tunnetaidoista eli tavoista toimia tunteiden kanssa. Tahdotko tulla tietoiseksi omista rajoistasi ja oppia kunnioittamaan omaa ja toisten tilaa?

Sinulle, joka haluat

… rikastuttaa tunne- ja tarvesanastoasi
… vapauttaa luovuutesi mestarin
… kehittää itsesäätelyä
… kulkea hyväksyvää suhdetta itseesi
… löytää sisäisen turvasi
… opetalla pysähtymisen taitoa