Terapiastudio Resonance

Psykofyysinen fysioterapia

72,00 84,00 

Koetko, että yhteys itseesi on heikentynyt? Psykofyysisessä fysioterapiassa keskitytään erityisesti keholliseen lähestymistapaan, joka mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja sen hyväksymisen. Psykofyysinen fysioterapian avulla opettelet tunnistamaan yhteyttä itseesi ja ympäristöösi. Se auttaa sinua löytämään itsellesi sopivia säätelykeinoja elämän haastavissa tilanteissa. Psykofyysisessä fysioterapiassa tutustut kehoosi, tutustut itseesi.

Lisätiedot

Psykofyysisessä fysioterapiassa havainnoidaan, tutkitaan ja opetellaan taitoja, joilla luodaan tietoisempaa yhteyttä itseemme. Psykofyysinen fysioterapia

Kehonkuva on ihmisen tunteeseen ja tietoon pohjautuva mielikuva omasta kehosta, omasta ulkomuodosta, ruumiinosista ja niiden suhteista – kokemus kehon toiminnoista. Kokemus omasta kehosta onkin eräs arkielämän peruskokemuksia ja juuri asian itsestäänselvyyden vuoksi emme kiinnitä siihen aina huomiota. Yksilön identiteetti perustuu aivan keskeisesti kehon tuntemuksiin. Kehonkuva on dynaaminen ja muuttuva kokonaisuus, joka muotoutuu ajatuksista, mielikuvista, asenteista, arvoista, aistimuksista, tuntemuksista, kokemuksista, asennon muutosten ja liikkeiden aistimuksista, sekä vuorovaikutuksesta toisiin ihmisiin ja kontaktista ruumiin ulkopuolella olevaan. Se merkitsee ihmisten tieto- ja tunnepohjaista mielikuvaa omasta kehostaan. Sisäinen kehonkuva on muutos, jossa muutos ei näy, mutta sairastunut tai vammautunut henkilö kokee sen olemassaolon. Kyseessä voi olla jonkun sisäisen elimen poisto tai kehon toiminnan menettäminen.